Inga krav på drogfrihet

Qjouren är en kvinnojour för våldsutsatta kvinnor i missbruk eller beroende. Vi har ett skyddat boende med fem platser och personal dygnet runt. Vi tar emot kvinnor från hela landet. På Qjouren har vi inga krav på drogfrihet för den som söker stöd och skydd. Man kan komma och bo hos oss eller gå i samtal utan att vara drogfri. Detta skiljer Qjouren från de flesta kvinnojourer som kräver drogfrihet.

Våldet i fokus

Vi utför inte behandling på Qjouren. Istället har vi valt att sätta våldet i fokus, därför att alla våldsutsatta kvinnor har rätt till skydd och stöd. Den hjälp vi erbjuder syftar till att skapa trygghet och möjlighet till återhämtning. När våldet upphör skapas ett utökat handlingsutrymme och vi arbetar aktivt för att alla som kommer till oss ska ges möjligheten att ta makten över sitt liv. Vi erbjuder bl.a. stödsamtal om våld (ej terapisamtal) och stöd vid kontakter med myndigheter, vården eller rättsväsendet. Det är tillåtet att vara påverkad hos oss men det är inte tillåtet att ha droger eller alkohol med sig in i det skyddade boendet. Eftersom de boende kan vara aktiva i missbruk tar vi inte emot barn på Qjouren.

Våldsutsatta kvinnor

Kvinnor som lever i missbruk är mycket utsatta för våld. I en studie från 2005 uppger 92 % att de någon gång i vuxen ålder utsatts för fysiskt våld, och/eller sexuellt våld, och/eller psykiska övergrepp (Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 2005). Kvinnor i missbruk eller beroende befinner sig många gånger i en livssituation som ökar risken för att utsättas för våld – samtidigt som de har svårare än andra våldsutsatta att få stöd och hjälp (Skylla sig själv? – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks eller beroendeproblem från Socialstyrelsen, 2011). Man tenderar att normalisera våld som kvinnor i missbruk utsätts för. Istället för att se det som ett kvinnofridsbrott ses det ofta som en del av det allmänna våld som anses prägla ”missbruksvärlden”. Men våldet skiljer sig inte från det relationsvåld som alla kvinnor kan utsättas för. Våld sker även i samkönade relationer.

En kvinnojour med brukarperspektiv

Qjouren är en del av brukarorganisationen RFHL och vi är medlemmar i SKR, Sveriges Kvinnojourers och Tjejjourers Riksförbund. Vi har sammanfört kvinnojourernas erfarenheter med brukarorganisationernas kunskap och på Qjouren arbetar kvinnor som bl.a. har erfarenhet av missbruk, eget och andras, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och utanförskap. Vi erbjuder även utbildning för professionen eller andra intresserade om våld mot kvinnor i missbruk och vår verksamhet.