Qjouren är en kvinnojour för den som är eller har varit utsatt för våld i en nära relation och har erfarenhet av missbruk och/eller prostitution. Qjouren bedriver uppsökande verksamhet och har även en öppen daglig verksamhet där det finns möjlighet att boka stödsamtal, få praktisk hjälp i kontakten med myndigheter och ledsagning till sjukhus, polis, öppenvård med mera. Vi har även en telefonjour varje lördag och söndag från kl. 11:00-19:00, ring 070-7971780. Till skillnad från de flesta andra kvinnojourer så har vi inga krav på drogfrihet för den som söker stöd och hjälp hos oss. Qjouren är medlemmar i riksförbundet UNIZON.

På Qjouren har vi sammanfört kvinnojourernas erfarenheter med brukarorganisationernas kunskap. På Qjouren arbetar kvinnor som har erfarenhet av missbruk, eget och andras, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och utanförskap.

Personalen har HBT-kompetens, bland annat har vi genomgått utbildning hos RFSL (HBT = Homosexuella, bisexuella och transpersoner).

Qjouren är en politiskt obunden organisation vilket innebär att vi inte har kopplingar till något parti eller tillhör någon särskilt ideologi. Vi har heller inga kopplingar till några religiösa organisationer eller läror.

På Qjouren försöker vi ta tillvara och samla alla goda krafter i arbetet mot våld, oavsett politisk och religiös tillhörighet. Det innebär att vi samarbetar partiöverskridande och tror på breda överenskommelser och lösningar på de utmaningar vår verksamhet syftar till att möta.

Under 2007 arbetade en utvecklingsgrupp fram en modell för en framtida kvinnojour för kvinnor med erfarenhet av missbruk och våldsutsatthet.

Utvecklingsgruppen bestod av bland annat av delar av RFHL:s styrelse samt personal och besökare på QvinnoQulan (som är en drogfri mötesplats för kvinnor i RFHL:s regi). Deltagarna i utvecklingsgruppen hade egen erfarenhet av missbruk, beroendevård, beroendebehandling, mäns våld, kvinnojoursarbete och forskning om kvinnor, missbruk och våld.

I gruppen fördes diskussioner kring hur en framtida kvinnojour för kvinnor med erfarenhet av missbruk skulle kunna fungera på bästa sätt och Qjouren är resultatet av dessa diskussioner.

BILDSPEL: Qjourens lokaler