Våldsutsatthet i missbruk

Statistiken berättar om utsatthet för våld

Kvinnor som lever i missbruk är mycket utsatta för våld. I en studie från 2005 uppger 92 % att de någon gång i vuxen ålder utsatts för fysiskt våld, och/eller sexuellt våld, och/eller psykiska övergrepp (Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 2005).

Kvinnor i missbruk eller beroende befinner sig många gånger i en livssituation som ökar risken för att utsättas för våld – samtidigt som de har svårare än andra våldsutsatta att få stöd och hjälp1.

Man tenderar att normalisera våld som kvinnor i missbruk utsätts för. Istället för att se det som ett kvinnofridsbrott ses det ofta som en del av det allmänna våld som anses prägla ”missbruksvärlden”. Men våldet skiljer sig inte från det relationsvåld som alla kvinnor kan utsättas för. Våld sker även i samkönade relationer.

NCK om särskilt utsatta grupper

Nationellt Centrum för Kvinnofrid skriver att könsrelaterat våld är ett utbrett och erkänt samhällsproblem som inte är isolerat till vissa sociala kategorier av kvinnor. De menar dock att en del grupper har uppmärksammats som särskilt sårbara när det kommer till att utsättas för våld. Detta rör såväl hbtq-personer som yngre och äldre kvinnor, men även kvinnor med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller utländsk bakgrund.

Läs NCK:s ämnesguide Våldsutsatthet och särskild sårbarhet

1 Skylla sig själv? – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks eller beroendeproblem från Socialstyrelsen, 2011