Viktiga länkar

Roks är en riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer runt om i Sverige.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör de genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Operation Kvinnofrid är ett samarbete mellan myndigheter och organisationer i Stockholms län. Operation Kvinnofrids arbete vilar på det fjärde jämställdhetspolitiska målet som är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld är ett omfattande samhällsproblem och är ett av de allvarligaste uttrycken för ojämställdhet i samhället.